INICI

Associació de Professionals de la Gestió Cultural de les Illes Balears

Arxiu per la categoria: Convocatòries

LA AGCIB PRESENT EN EL CONSELL SOCIAL DE L’AJUNTAMENT DE PALMA

El nou Consell Social de Ciutat, s’ha possat en marxa i l’AGCIB compta amb una vocalia com a entitat cultural.

A més podem anunciar-vos que dins la Junta Permanent també tenim una vocalia conjunta amb el Consell de la Joventut de Palma.

Aquest òrgan de consulta ciutadana analitza pressuposts, projectes i altres i compta amb una àmplia representaciód de la societat civil palmesana.

El comentaris estan desactivats per a aquesta entrada

Avantprojecte de llei per al consum, mecenatge i incentius fiscals culturals, científics i de desenvolupament tecnològic

La normativa vigent sobre incentius a la participació privada en activitats d’interès general es conté en una norma estatal, la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, i va dirigida a estimular la participació del sector privat en les activitats d’interès general.

Aquesta norma identifica com a activitats d’interès general meritòries de rebre incentius fiscals al mecenatge, a més de les culturals, les que tenen finalitats d’interès general, com ara les científiques, les de desenvolupament de la societat de la informació o les d’investigació científica i desenvolupament tecnològic; per tant, el marc regulador d’aquesta Llei inclou, a més del mecenatge cultural, el mecenatge científic i de desenvolupament tecnològic.

Atès el model actual respecte de la interacció en l’àmbit cultural, que fa dependre el seu finançament quasi exclusivament dels ajuts públics, es considera adient posar en marxa una sèrie de mesures d’estímul que procurin superar aquest model  i instaurar, així, un nou marc que afavoreixi una acció conjunta pública i privada.

Per això, s’ha iniciat el procediment d’elaboració de l’Avantprojecte de llei que reguli el consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic i els seus incentius fiscals a la comunitat autònoma de les Illes Balears

El fet de definir un sistema d’estímul equilibrat en aquest àmbit contribuirà a la consecució d’un doble objectiu. Per una banda, es promocionarà el foment i  desenvolupament de la cultura del sector cultural a les Illes Balears, pilar fonamental de la nostra identitat. Per l’altra, contribuirà al desenvolupament econòmic en la nostra comunitat, que també es promourà si es donen els incentius adients en els àmbits científic i de desenvolupament tecnològic.

Informació pública i participació

En data 1 de novembre de 2014 s’ha publicat en el Butlletí Oficial des les Illes Balears el tràmit d’informació pública de l’Avantprojecte, i s’obri el procés participatiu de 15 dies hàbils, mitjançant el qual tots els ciutadans poden informar-se del contingut de l’Avantprojecte i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments, que podran presentar al Registre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats (carrer d’Alfons el Magnànim 29) o als llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i de procediment administratiu comú.

També es poden presentar al·legacions per mitjans telemàtics mitjançant l’apartat “Participació en l’elaboració de normativa” de la pàgina web Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) del Govern de les Illes Balears, dins del termini que s’estableix en l’apartat anterior, d’acord amb l’article 34.2 f de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

El comentaris estan desactivats per a aquesta entrada

Convocatòria de subvencions per a les activitats musicals d’entitats associaciatives o organitzatives sense ànim de lucre.

Convocatòria del Consell de Mallorca de subvencions per a les activitats musicals d’entitats associaciatives o organitzatives sense ànim de lucre. Termini: fins l’1 d’agost.
Poden ser-ne beneficiàries les entitats associatives o organitzatives sense ànim de lucre que reuneixin aquests requisits:
1. Tenir el domicili social, l’establiment principal, una sucursal o una delegació a Mallorca, i estar legalment i definitivament constituïdes i inscrites en el registre pertinent en acabar el termini de presentació de sol·licituds.
2. Tenir com a objecte social fomentar i dinamitzar la cultura, en general, o la música clàssica o el jazz, en particular. En aquest sentit, no s’admeten les sol·licituds d’entitats que utilitzin les activitats culturals com a mitjà per assolir objectius no pròpiament culturals.

CONSULTA LES BASES

El comentaris estan desactivats per a aquesta entrada

Ajuts a l’acció i promoció cultural

Convoca el Ministeri de Cultura per a l’any 2013.
Termini fins el dia 8 de maig 2013

CONSULTA LES BASES

El comentaris estan desactivats per a aquesta entrada

Convocatòria d’ajuts Iberescena

Ajudes a xarxes, festivals i espais escènics per a la programació d’espectacles.
Ajudes a la coproducció d’espectacles iberoamericans d’Arts Escèniques.
Ajudes a processos de creació escènica Iberoamericana en residència.

El termini d’ajuts de Iberescena 2013/2014 està obert des del 12 d’abril fins el 12 de setembre de 2013.

CONSULTA LES BASES

El comentaris estan desactivats per a aquesta entrada

fSpring, de Fredrik Fahlstad
traducció de Josep Llodrà
WordPress.