INICI

Associació de Professionals de la Gestió Cultural de les Illes Balears

12 beques per la formació pràctica d’arxivers, bibliotecaris i documentalistes en el congressos dels diputats.

El congrés dels diputats convoca dotze beques individuals per la formació pràctica de llicenciats en activitats arxivístiques, bibliogràfiques i documentals i amb les publicacions de la Cambra.

El desenvolupament de les beques estarà dirigit per la Direcció de Documentació, Biblioteca i arxiu, per la Direcció d’estudis , anàlisi publicacions i pel departament d’edició oficial i tractament. Els estudis i treballs realitzats quedaran a disposició del Congrés dels Diputats.

Més informació: http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/19/pdfs/BOE-A-2011-16444.pdf

--

fSpring, de Fredrik Fahlstad
traducció de Josep Llodrà
WordPress.