INICI

Associació de Professionals de la Gestió Cultural de les Illes Balears

Avantprojecte de llei per al consum, mecenatge i incentius fiscals culturals, científics i de desenvolupament tecnològic

La normativa vigent sobre incentius a la participació privada en activitats d’interès general es conté en una norma estatal, la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, i va dirigida a estimular la participació del sector privat en les activitats d’interès general.

Aquesta norma identifica com a activitats d’interès general meritòries de rebre incentius fiscals al mecenatge, a més de les culturals, les que tenen finalitats d’interès general, com ara les científiques, les de desenvolupament de la societat de la informació o les d’investigació científica i desenvolupament tecnològic; per tant, el marc regulador d’aquesta Llei inclou, a més del mecenatge cultural, el mecenatge científic i de desenvolupament tecnològic.

Atès el model actual respecte de la interacció en l’àmbit cultural, que fa dependre el seu finançament quasi exclusivament dels ajuts públics, es considera adient posar en marxa una sèrie de mesures d’estímul que procurin superar aquest model  i instaurar, així, un nou marc que afavoreixi una acció conjunta pública i privada.

Per això, s’ha iniciat el procediment d’elaboració de l’Avantprojecte de llei que reguli el consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic i els seus incentius fiscals a la comunitat autònoma de les Illes Balears

El fet de definir un sistema d’estímul equilibrat en aquest àmbit contribuirà a la consecució d’un doble objectiu. Per una banda, es promocionarà el foment i  desenvolupament de la cultura del sector cultural a les Illes Balears, pilar fonamental de la nostra identitat. Per l’altra, contribuirà al desenvolupament econòmic en la nostra comunitat, que també es promourà si es donen els incentius adients en els àmbits científic i de desenvolupament tecnològic.

Informació pública i participació

En data 1 de novembre de 2014 s’ha publicat en el Butlletí Oficial des les Illes Balears el tràmit d’informació pública de l’Avantprojecte, i s’obri el procés participatiu de 15 dies hàbils, mitjançant el qual tots els ciutadans poden informar-se del contingut de l’Avantprojecte i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments, que podran presentar al Registre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats (carrer d’Alfons el Magnànim 29) o als llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i de procediment administratiu comú.

També es poden presentar al·legacions per mitjans telemàtics mitjançant l’apartat “Participació en l’elaboració de normativa” de la pàgina web Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) del Govern de les Illes Balears, dins del termini que s’estableix en l’apartat anterior, d’acord amb l’article 34.2 f de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

--

fSpring, de Fredrik Fahlstad
traducció de Josep Llodrà
WordPress.