INICI

Associació de Professionals de la Gestió Cultural de les Illes Balears

Nova reunió de la Junta Directiva

Avui horabaixa es durà a terme una nova reunió de la JD, amb el següent ordre del dia:

- Aprovació, si escau, de l’acta anterior.
- Estat de gestió, a càrrec del President
- Estat d’altes socis anterior Junta i noves sol·licituds.
- Canvi de compte corrent i estat de comptes
- Canvis de registres d’associacions CAIB i Hisenda
- Calendari d’activitats 2016 - Idees per a confeccionar el projecte 2016
- Precs i preguntes

Feis-nos arribar com sempre les vostres inquietuds i propostes.

--

fSpring, de Fredrik Fahlstad
traducció de Josep Llodrà
WordPress.